Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/09/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 05/10/2017  ώρα 9.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/08/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 30/08/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !