Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Ασφάλισης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Ασφάλισης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26/8/2020   ώρα 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/8/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/8/2020
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη Αρχείου
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: ΝΑΙ
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:


Connect to our networks !