Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/08/2022 ώρα 23:59.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/08/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/08/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 66514110-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 02/08/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου