Παροχή υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/8/2020 10:00πμ
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31/8/2020 ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 4/8/2020
  • CPV: 71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:
  • Τεύχoς διακήρυξης: ΝΑΙ