Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2022

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2022.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/11/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/10/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11/11/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 71356300-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/10/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου