Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2024-2025

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Α/Σ Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2024-2025

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/12/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/11/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/12/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 71356300-1
  • Ημερομηνία δημοσίευσης σε ΕΕΕΕ: 10/11/2023.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !