Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των αντλιοστασίων Αποχέτευσης καθώς και για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/10/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/10/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/10/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 71356300-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !