Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συμμόρφωσης των ανυψωτικών μηχανημάτων των αντλιοστασίων αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συμμόρφωσης των ανυψωτικών μηχανημάτων των αντλιοστασίων αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/03/2019   13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 21/02/2019
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !