Παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/06/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/05/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/06/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532100-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !