Παροχή υπηρεσιών Επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών Επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/11/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/10/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/11/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532100-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !