Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€), πλέον ΦΠΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !