Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/01/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17/02/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 71631430-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/01/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου