Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 9/7/2019 ώρα 12.00.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης & κατάθεσης προσφορών: 9/7/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 6/18/2019
  • Τεύχoς διακήρυξης: Λήψη αρχείου
  • Αρχείο μετάθεσης ημερομηνίας: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !