Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €)  πλέον ΦΠΑ.
Ο   διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  17/9/2013  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/09/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !