Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 18/10/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 30/10/2017 ώρα 10.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/9/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !