Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/1/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/1/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 11/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !