Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και  Δικτύων Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 01/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !