Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/03/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 11/03/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/02/2020.
  • CPV: 79132000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !