Παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΕΕΝΘ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/07/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/06/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου