Παροχή υπηρεσιών ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων, συνεργείων ύδρευσης και κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων, συνεργείων ύδρευσης και κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/11/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 06/12/2019 ώρα 9:00π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2019.
  • Περιληπτική προκήρυξη από ΕΕΕΕ: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !