Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης δύο (2) μεταλλικών δεξαμενών θειικού οξέος, με κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/03/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !