Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/12/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/11/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/12/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 64110000, 64112000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/11/2021
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !