ΑΝΑΒΟΛΗ – Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού

Θέμα διαγωνισμού: ΑΝΑΒΟΛΗ – Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/03/2020 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 23/03/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Έντυπο προδικαστικής προσφυγής
  • Ανακοινώσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !