Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ύδρευσης (ΤΕΕΠΝ & ΤΕΕΕΝ) και Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ύδρευσης (ΤΕΕΠΝ & ΤΕΕΕΝ) και Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17/8/2020 και ώρα 13.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/08/2020
  • CPV: 50433000-9
  • Συνημμένα Αρχεία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις: