Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Χημικών Αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Χημικών Αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/12/2019 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου