Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 01/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 01/04/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !