Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των  παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/06/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/06/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/06/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !