Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για ένα (1) έτος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 24/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 31/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 02/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/03/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !