Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 06/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 13/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 12/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !