Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12/06/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 19/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 19/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/05/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !