Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου CPV 77312000-0, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων (10.000,00€), πλέον ΦΠΑ για συνολικά τέσσερις φορές

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/04/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 23/04/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 77312000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου