Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/8/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/7/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19/8/2022 ώρα 9:00.
  • CPV: 51611100-9, 72253200-5 , 48000000-8 , 48517000-5 , 48730000-4 , 79710000-4 , 71700000-5 , 79132000-8 , 80531200-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/7/2022
  • Πρόσκληση:
  • Προκήρυξη:
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: