Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/10/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/09/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 13/10/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 51611100-9, 72253200-5, 48000000-8, 48517000-5, 48730000-4, 79710000-4, 71700000-5, 79132000-8, 80531200-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου