Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail  της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/05/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !