παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια

  • Θέμα διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού —
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 7/08/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !