Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 01/10/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 08/10/2018  09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !