Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών

  • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τευχών διακήρυξης και κατάθεσης προσφορών: 03/12/2019 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/11/2019.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 03/12/2019 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !