Παροχή υπηρεσιών αφυδατωμένης ιλύος

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 11/06/2018  23:59:59
  • ΝΕΑ ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 19/06/2018  09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 15/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου         Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !