Παροχής Υπηρεσίας για Α) Την Επίβλεψη μέσω του Κέντρου Ελέγχου, Προληπτικού Ελέγχου, Συντήρηση και Επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2015  και Β) Την Εκτέλεση εργασιών Αποτυπώσεων των Αντλιοστασίων

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !