Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού Cisco

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού Cisco
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/12/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/12/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !