Παροχή υπηρεσίας συντήρησης – στεγανοποίησης θαλάμων δεξαμενών ύδρευσης

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – στεγανοποίησης θαλάμων δεξαμενών ύδρευσης αρμοδιότητας και χρήσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 322.500,00€ (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας συντήρησης – στεγανοποίησης θαλάμων δεξαμενών ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !