ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
  • NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 16/03/2018     22/03/2018
  • NEA Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 26/03/2018 ώρα 9.00 π.μ.      29/03/2018 ώρα 09:00π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ 20/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου      Λήψη Αρχείου     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !