Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ», ποσότητας 10.000 τόνων και συνολικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων (17.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους που ακολουθούν.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/12/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/12/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/12/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !