Παροχή Υπηρεσίας επισκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού:  Παροχή Υπηρεσίας επισκευής υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/09/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/08/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/09/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 50511000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !