ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ BOOSTER ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ BOOSTER ΥΔΡΕΥΣΗΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής τευχών διακήρυξης και υποβολής προσφορών: 15/09/2020 ώρα 12:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 15/09/2020 ώρα 12:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !