Παροχή υπηρεσίας διενέργειας γεωτεχνικής έρευνας

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας διενέργειας γεωτεχνικής έρευνας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !