ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την “Παροχή υπηρεσίας δανεισμού έντεκα επαγγελματιών οδηγών” για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ, (277.200 €) πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/07/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/07/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/06/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !