Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ”
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 04/07/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 11/07/2018  12:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 12/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !