Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2020.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης σε ΕΕΕΕ: 21/04/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/04/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 24/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 29/05/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !