Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ”
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 02/10/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 10/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 06/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/09/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !